Stratégia a CSR

Zrýchľujúci rast na trhu so zdravými desiatami

Pristúpili sme k radikálnej transformácii svojho biznis modelu, ktorá zahŕňa transformáciu našich značiek a urýchlenie nášho plánu v spoločenskej zodpovednosti (CSR).

Náš strategický plán je založený na štyroch pilieroch činností:

·      budovanie pozitívnych značiek, ktoré sú zmysluplné a sú motorom zmeny;

·      urýchlenie pozitívnej inovácie cez udržateľný rozvoj v každej kategórii (zdravé desiaty a varenie) a reagovanie na nové výzvy pri produkcii výrobkov rastlinného pôvodu;

·      rast v kľúčových geografických oblastiach skupiny a dosiahnutie rastu na nových trhoch;

·      víťazstvo v obchodoch a vo všetkých distribučných kanáloch posilnením jeho akcií v elektronickom obchode a stravovaní mimo domova.

Budovanie pozitívnych značiek

Značky Bel spájajú zdravé pôžitky, pohodlie a zábavu a prenášajú pozitívne hodnoty, vždy v súlade s očakávaniami spotrebiteľov v oblasti potravín. S cieľom ponúknuť ešte zodpovednejšie výrobky iniciovala skupina udržateľnú transformáciu svojich značiek prácou na štyroch kľúčových výzvach nevyhnutných pre jej hodnotový reťazec: udržateľné poľnohospodárstvo, starostlivosť, environmentálna stopa a blahobyt ľudí. Na zvýšenie povedomia o svojich zodpovedných záväzkoch značky Bel posilňujú svoju viditeľnosť a poskytujú jasné informácie vo svojich marketingových aktivitách. Okrem tohto neustáleho zdokonaľovacieho prístupu ich sila, ako aj ich charakteristické ponuky produktov, zodpovedajúce potrebám miestnych spotrebiteľov, naďalej ponúkajú perspektívy výrazného geografického rastu do budúcnosti.

Urýchlenie pozitívnych inovácií

Inovácia je v samotnej DNA spoločnosti Bel a je ústrednou v oblasti rastu jej značiek.

Firemná misia s názvom „Šampión zdravšieho a zodpovednejšieho jedla pre všetkých“ poskytuje rámec pre inovačnú dynamiku skupiny a ponúka všetkým spotrebiteľom na celom svete zdravšie a zodpovedné riešenia občerstvenia a jedál, ktoré sú vhodné na všetky príležitosti.

Zlepšením výživového profilu výrobkov, ponúkaním nových príchutí, formátov či nového použitia tímy Bel neustále inovujú, aby si zachovali preferencie spotrebiteľov. V roku 2018 skupina uviedla na trh viac ako 40 inovácií alebo renovácií výrobkov.

Rast skupiny v kľúčových geografických regiónoch

Značky Bel si zachovávajú silný rastový potenciál, či už v teritóriách, kde sa predávajú, alebo v nových geografických oblastiach, ktoré sa ešte len budú rozvíjať. Ich jednoporciový formát a schopnosť skupiny uchopiť trhy a rýchlo sa presadiť, najmä v oblastiach s rýchlym demografickým rastom, predznamenáva ďalší silný potenciál geografického rozšírenia.

Víťazstvo v predajniach a vo všetkých obchodných kanáloch

Prístup k zákazníkom na celom svete je strategickou výzvou pre vývoj značiek Bel, ktoré sa predávajú vo viac ako 130 krajinách. Zvyšujúca sa rozmanitosť stravovacích návykov, vznik nových distribučných kanálov a modelov, ako aj očakávania spotrebiteľov, pokiaľ ide o skúsenosti s nákupom – to všetko sú nové výzvy, ktoré musí spoločnosť Bel prijať, aby podporila viditeľnosť a dostupnosť svojich značiek.

Na to, aby sa skupina stala hlavným hráčom v oblasti zdravého občerstvenia, musí rozšíriť prítomnosť svojich značiek na všetky kanály, ktoré uprednostňujú spotrebitelia, ako napríklad elektronický obchod, špecializované obchody s biopotravinami a obchodné okruhy on-the-go.

Naše ciele do roku 2025

V roku 2015 skupina Bel začala strategický plán „Big Bel“, ktorý má za cieľ urýchliť rast a transformáciu do roku 2025 prostredníctvom investícií na rastúcom trhu zdravého stravovania a zdvojnásobiť tak svoju veľkosť.

Dosiahnutie tejto ambície vychádza z našich strategických pilierov, ktorými sa riadime na základe prístupu k neustálemu zlepšovaniu. Naše poslanie a záväzky sú navrhnuté s cieľom zaistiť pokračujúci záujem zo strany spotrebiteľov a posilňovať spoločenskej zodpovednosti firmy. Bel ponúka výrobky, ktoré sú zodpovedné, a to vďaka práci na piatich zásadných aspektoch svojho hodnotového reťazca:

 

PODPORA UDRŽATEĽNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Erózia pôdy, vodný stres a vplyv chovu hospodárskych zvierat na uhlíkovú stopu, to všetko sú výzvy pre poľnohospodárske odvetvie. Poľnohospodárstvo sa na celosvetových emisiách uhlíka podieľa takmer štvrtinou. Je nevyhnutné tiež zabezpečiť, aby boli potravinové zdroje k dispozícii v dostatočnej kvalite a množstve, aby bolo možné do roku 2050 nasýtiť viac ako 9 miliárd ľudí.

Zatiaľ čo poľnohospodárstvo je často prezentované ako problém, my v spoločnosti Bel sme presvedčení, že môže byť riešením. Budúcnosť svetového zásobovania potravinami závisí od našej schopnosti prejsť na inovatívne, udržateľné a re generatívne poľnohospodárstvo, na ktorom sa podieľajú tak poľnohospodári, ako aj výrobcovia.

Naše priority: snaha o udržateľný mliekarenský priemysel, mobilizácia v prospech dobrých životných podmienok zvierat a zabezpečenie, aby naše suroviny pochádzali zo zodpovedných zdrojov.

Dalšie priority do budúcna…

 • 100% mlieka od kráv kŕmených bez GMO do roku 2025
 • 100% mlieka od kráv s prístupom na pastviny v tradičných pastierskych oblastiach

PRÍSPEVOK K ZDRAVŠIEMU JEDLU

Stredobodom nášho firemného poslania v spoločnosti Bel sú zdravšie

a zodpovednejšie potraviny pre všetkých našich zákazníkov. Ponuka porciovaných výrobkov, na ktorú sa zameriavame, tomuto poslaniu určite napomáha: umožňuje ponúknuť našim spotrebiteľom tú správnu porciu tak z hľadiska množstva, ako aj z hľadiska výživy.

Spoločnosť Bel, ktorej výrobky konzumuje 400 miliónov ľudí na celom svete, má tak významnú úlohu, keď sa snaží o zaistenie bezpečných, výživných a vyvážených potravín pre čo najväčší počet ľudí. Naše záväzky: zlepšovať nutričnú kvalitu našich výrobkov, dôsledne usilovať, aby výrobky obsahovali čo najviac prírodných zložiek, podporovať správne stravovacie návyky.

Ďalšie priority do budúcna…

Náš záväzok do roku 2025:

 • 80 % výrobkov pre deti a rodiny bude spĺňať kritériá Bel Nutri+, nášho interného systému nutričnej profilácie založeného na smerniciach SZO (dnes ich spĺňa 72 % výrobkov)
 • 100 % dcérskych spoločností zavedie program Zdravý úsmev

ZODPOVEDNÉ BALENIE

Individuálna porcia je základom modelu Bel a slúži nášmu poslaniu: ponúkať všetkým zákazníkom zdravšie a zodpovednejšie potraviny. Výrobky sa tak stávajú dostupnejšími, majú správnu výživovú hodnotu a pomáhajú predchádzať plytvaniu potravinami. Znamená to tiež, že my v spoločnosti Bel sme zodpovední za implementáciu záväzné a inovatívne politiky nakladania s obalmi v každej fáze životnosti našich výrobkov.

Náš prístup k ekologickému designu

Snažíme sa, aby naše obaly boli ekologické. Uprednostňujeme možnosti, ktoré znižujú celkové množstvo obalov, znižujú počet použitých materiálov a volíme také suroviny, ktoré sú recyklovateľné, obnoviteľné alebo sa vyrábajú v blízkosti výrobných závodov.

Prednostne používame papier alebo lepenku, aby sme využili obnoviteľné zdroje a uľahčili recyklovateľnosť.

100 % recyklovateľných alebo biologicky rozložiteľných obalov do roku 2025, to je záväzok, ktorý sme prijali a v ktorom každý deň zaznamenávame pokrok.

BOJ PROTI KLIMATICKÝM ZMENÁM

V spoločnosti Bel považujeme boj proti klimatickým zmenám za prioritu. V roku 2003 sme sa pripojili ku globálnemu paktu OSN, čím sme začali proces ďalšieho postupu, najmä v oblasti ochrany životného prostredia.

V súčasnej dobe sa snažíme, aby sme v rokoch 2017 až 2030 dosiahli zníženie uhlíkovej stopy

o 27,5 % na tonu vyrobených produktov, a to v celom našom hodnotovom reťazci, čo je cieľ schválený Iniciatívou Science-Based Targets (Ciele založené na vedeckých poznatkoch)

av súlade s Parížskou dohodou.

Aby sme tento ambiciózny cieľ dosiahli, vypracovali sme zoznam záväzkov, ktoré majú znížiť našu ekologickú a ekosystémovú stopu, a to od poľnohospodárov až k spotrebiteľovi.

To znamená, že podnikáme kroky v našich vlastných priemyselných závodoch (s cieľom dosiahnuť do roku 2025 uhlíkovú neutralitu našich závodov), ale tiež spolupracujeme s celým naším ekosystémom, aby sme minimalizovali dopady činností na životné prostredie od výroby surovín až po ukončenie životnosti výrobkov, vrátane ich prepravy a distribúcie.

Ďalšie priority do budúcna…

 • Zníženie emisií uhlíka na tonu vyrobeného produktu o 27,5 % v rokoch 2017 až 2030 v celom našom hodnotovom reťazci (cieľ schválený v roku 2019 iniciatívou Science Based Target)
 • Rastúci podiel závodov spoločnosti Bel na uhlíkovej neutralite do roku 2025
 • Záruka, že naše suroviny sú certifikované na „Nulové odlesňovanie“ v roku 2025
 • Garancia, že do roku 2025 bude v našich výrobných závodoch viac ako 50 % energie z obnoviteľných zdrojov
 • Zníženie spotreby vody na tonu výrobku v našich závodoch o 80 % v rozmedzí rokov 2008 až 2025
 • Garancia, že 100 % papierových/kartónových obalov bude pochádzať z recyklovaných zdrojov alebo budú certifikované ako obaly z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom

ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI NAŠICH PRODUKTOV

Od svojho vzniku je individuálna porcia základom modelu Bel a prispieva k dostupnosti našich výrobkov. Pretože sa usilujeme o zdravšie a zodpovednejšie stravovanie, chceme, aby si vďaka našim porciovaným výrobkom mohol každý vychutnať doma aj na cestách zdravé a vyvážené desiaty, ktoré si môže vziať kamkoľvek a ktoré budú mať tú správnu veľkosť.

Aby boli naše výrobky dostupné všetkým, musíme ponúkať sortiment, ktorý je cenovo prijateľný pre čo najväčší počet ľudí, a prispôsobiť receptúry týchto výrobkov miestnym výživovým potrebám.

Sprístupnenie našich výrobkov znamená taktiež rozvoj nových distribučných modelov, najmä prostredníctvom pouličných predajcov.

Vďaka týmto novým distribučným modelom ponúka spoločnosť Bel svoje výrobky prostredníctvom kanálov, ktoré zodpovedajú miestnym distribučným metódam, a zároveň majú pozitívny vplyv na miestne komunity.

Ďalšie priority do budúcna…

 • Ekologická ponuka pre každú z našich hlavných medzinárodných značiek do roku 2022
 • Cieľová hodnota 80 000 predajcov zapojených do programu Inkluzívne podnikanie spoločnosti Bel do roku 2025
 • Dlhodobo sa snažíme o rovnováhu medzi mliečnymi výrobkami na jednej strane a zeleninovými alebo ovocnými produktmi na strane druhej

 

Naše značky PRINÁŠAJÚ POTEŠENIE, KVALITU A ZODPOVEDNOSŤ

Značky Bel prinášajú zábavnú porciu zdravej desiaty viac ako 400 miliónom spotrebiteľov. Neustálym zdokonaľovaním si získali a udržujú dôveru veľkej časti rodín po celom svete.

OSOBITNÉ MIESTO V KAŽDODENNOM ŽIVOTE SPOTREBITEĽOV

Naše značky sú predovšetkým zdrojom potešenia. Ich receptúry, chuť a spôsob konzumácie sa v jednotlivých krajinách líšia podľa očakávaní miestnych spotrebiteľov. Sú k dostaniu na piatich kontinentoch a spotrebitelia si k nim vytvorili silnú väzbu. Sú veselé a na tvári vám vždy vyvolajú úsmev.

INOVATÍVNE A ZODPOVEDNÉ ZNAČKY

Prvou úlohou značiek Bel je byť stále na očiach. Inovácia výrobkov, vylepšenie receptúr, vyšší obsah prírodných látok, nové funkcie a nevšedný prístup k reklame sú len niektoré z ingrediencií potrebných na to, aby značky Bel zostali obľúbenými značkami spotrebiteľov. Stelesňujú model udržateľného rastu skupiny a odrážajú záväzok spoločnosti Bel k celému hodnotovému reťazcu z farmy na vidličku.

Chceme vytvárať hodnoty na každom kroku: od výroby mlieka a mliečnych výrobkov cez výrobu a spotrebu našich výrobkov až po recykláciu obalov.

Správy o oprávnenom meraní emisií

Integrovaná politika