Etický kódex

Kódex dobrých podnikateľských praktík

Spoločnosť Bel Group podniká na celom svete. Jej zamestnanci sa často dostávajú do situácií, ktoré môžu byť z hľadiska etiky nejasné.

Kódex dobrých podnikateľských praktík Bel Group vychádza zo 7 hlavných zásad, ktoré chceme dodržiavať pri každom jednaní so zainteresovanými subjektmi.

1. Dodržiavať právne a správne predpisy a rešpektovať medzinárodné normy

Všetci zamestnanci Bel Group sa musia riadiť miestnymi právnymi a správnymi predpismi. Pokiaľ je legislatíva krajiny prísnejšia ako etické pravidlo Kódexu, má pred Kódexom prednosť.

Okrem toho Bel Group rešpektuje iniciatívu OSN Global Compact a dbá najmä na dodržiavanie:

 • zásad Všeobecnej deklarácie ľudských práv;
 • základných konvencií Medzinárodnej organizácie práce (ILO);
 • protikorupčných zákonov.

2. Chrániť spotrebiteľa

2.1 Kvalita, sledovateľnosť a bezpečnosť

Primárnou zodpovednosťou Bel Group je zaručiť kvalitu, vy sledovateľnosť a bezpečnosť produktu, ktoré predáva. Preto sa Skupina zaviazala, že bude v tomto ohľade prísne dodržiavať normy a nikdy nebude ignorovať oznámenie akéhokoľvek pôvodu či povahy. Táto zodpovednosť sa týka tak produktov samotných, ako aj propagačných predmetov, ktoré s nimi môžu byť spájané (darčeky, ceny atď.).

2.2 Informovanosť zákazníka

Bel Group sa zaväzuje, že zákazníkom poskytne informácie o zložení výrobkov, ktoré predáva, v súlade

s miestnou legislatívou.

V niektorých krajinách av prípade zmeny legislatívy ich môžu dopĺňať ďalšie informácie o ochrane životného prostredia a spoločenskej funkcii výrobkov. Skupina môže okrem toho poskytnúť podrobnejšie údaje alebo vzdelávacie informácie prostredníctvom iných médií (na obale aj inde, napr. na propagačnom materiáli, webových stránkach atď.).

2.3 Ochrana údajov

Bel Group rešpektuje zákony na ochranu osobných údajov a súkromia zákazníka, najmä pokiaľ informácie získa v rámci marketingovej kampane.

2.4 Zodpovedná komunikácia

Bel Group vzťahuje ochranu spotrebiteľa aj na komunikáciu spoločnosti a jej značiek (reklamné kampane, propagačné akcie a pod.). Okrem platnej legislatívy sa Skupina môže riadiť aj stanovenými normami

a osvedčenými postupmi. Môže tiež definovať vlastné pravidlá zodpovednej komunikácie (napríklad vytvorenie interného kontrolného systému).

3. Chrániť životné prostredie

3.1 Prevencia environmentálnych rizík a znižovanie vplyvov na životné prostredie

Bel Group zavedie preventívne opatrenia, ktoré zabránia rizikám poškodzovania životného prostredia. Je úlohou všetkých zamestnancov, aby tieto riziká predvídali a zdieľali všetky informácie, ktoré prispejú k ich prevencii.

Skupina si je vedomá problémov v oblasti ochrany životného prostredia a zaväzuje sa k ich postupnému odstraňovaniu. Zároveň žiada všetkých zamestnancov, aby k tomuto úsiliu prispeli svojimi odbornými skúsenosťami a správaním (ekogesta).

3.2 Výber partnerov

Bel Group sa zaväzuje dodržiavať rovnaké či prísnejšie požiadavky na ochranu životného prostredia, aké stanovujú zákony príslušnej krajiny.

Skupina svojim zamestnancom odporúča, ak majú na výber, aby okrem ďalších kritérií, ako je kvalita

a cena, vyberali dodávateľov a subdodávateľov, ktorí ponúkajú najlepšie produkty či služby z hľadiska ochrany životného prostredia.

Chrániť základní práva zamestnancov

Skupina Bel Group definovala 7 základných práv zamestnancov, ktoré vychádzajú z dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Ide o nasledujúce základné práva:

4.1 Zákaz detskej práce

Bel Group za žiadnych okolností nepripúšťa prácu detí, či už vo vlastných závodoch ani u svojich dodávateľov

a subdodávateľov. Preto je nevyhnutné dodržiavať minimálny vek podľa miestnych zákonov krajín, v ktorých Bel Group pôsobí. Tento vek nesmie byť v žiadnom prípade nižší ako minimum stanovené dohovormi 138 a 182 Medzinárodnej organizácie práce, tj 15 rokov, resp. 18 rokov v prípade nebezpečnej alebo obzvlášť ťažkej práce.

4.2 Zákaz nútenej práce

Bel Group nebude za žiadnych okolností tolerovať nútenú prácu vo vlastných závodoch ani u svojich dodávateľov a subdodávateľov. Nútenou prácou je mienená práca s obmedzením voľnosti pohybu, pod hrozbou násilia či vydierania.

4.3 Hygiena, zdravie a bezpečnosť

Bel Group sa zaväzuje k vytvoreniu a udržiavaniu takých pracovných podmienok, ktoré zaistia bezpečnosť

a ochranu fyzického i duševného zdravia všetkých zamestnancov. Vo všetkých subjektoch Skupiny sa dodržiavajú pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. S týmito pravidlami musia byť oboznámení aj dodávatelia

a subdodávatelia, ktorí pracujú v závodoch Skupiny.

4.4 Zákaz diskriminácie: rovnosť príležitostí na základe zásluh a schopností

Rozhodnutia týkajúce sa prijatia do zamestnania, povýšenia, udržania pracovnej pozície, odbornej prípravy, zlepšovania a platového ohodnotenia sú založené na zručnostiach, skúsenostiach a spôsobilosti vykonávať prácu.

4.5 Zákaz sexuálneho či morálneho obťažovania

Bel Group sa zaväzuje k vytvoreniu a udržiavaniu pracovného prostredia, v ktorom je rešpektovaná dôstojnosť všetkých pracovníkov. Za žiadnych okolností nebude tolerovaný akýkoľvek prejav zneužívania a diskriminácie zamestnancov, dodávateľov, poradcov, zákazníkov či iných osôb, s ktorými je Skupina v obchodnom vzťahu.

4.6 Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie

Bel Group uznáva a rešpektuje právo zamestnancov na vytvorenie/vstúpenie do odborovej organizácie podľa vlastnej voľby.

Bel Group zároveň uznáva a rešpektuje, podľa platných právnych a správnych predpisov, právo zamestnancov na zastúpenie odborovou organizáciou v rámci kolektívneho vyjednávania pracovných vzťahov.

4.7- Sloboda združovania na politické účely

Bel Group rešpektuje slobodu zamestnancov na osobnú účasť v politickom a občianskom živote. Avšak

v rámci ochrany záujmov Skupiny platia v tomto ohľade nasledujúce pravidlá:

 • Bel Group žiadnym spôsobom finančne ani vecne nepodporuje politické organizácie, strany či osobnosti;
 • Zamestnanci nedostanú náhradu za žiadny príspevok poskytnutý v ich mene.

5. Predchádzať konfliktu záujmov, podvodom a korupcii

5.1 Prevencia konfliktu záujmov

K stretu záujmov dochádza, pokiaľ osobné vzťahy alebo mimopracovné aktivity zamestnanca môžu brániť či obmedzovať jeho objektivitu, úsudok či schopnosť konať v najlepšom záujme Skupiny.

Z tohto dôvodu:

 • zamestnanci nesmú vytvárať akékoľvek vzťahy ani sa podieľať na aktivitách, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok či schopnosť konať v najlepšom záujme Skupiny;
 • Skupina žiada zamestnancov, aby svojho nadriadeného informovali o akýchkoľvek profesionálnych, obchodných či finančných aktivitách, ktoré by podľa ich názoru mohlo byť oprávnene vnímané ako skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov so záväzkami plynúcimi z ich zamestnania;
 • Skupina žiada zamestnancov, aby sa rozhodovali a konali bez vplyvu akýchkoľvek záujmov, ktoré by mohli byť v strete so záujmami Skupiny.

5.2 Darčeky

Niektorí zamestnanci skupiny môžu v rámci svojej práce ponúkať súkromným či verejným osobám darčeky, služby či pohostenie. Tieto pozornosti musia mať zanedbateľnú hodnotu a nikdy sa nesmie vypláca v hotovosti. Zanedbateľnosť ich hodnoty je možné určiť napríklad tak, či by bol zamestnanec schopný dar uhradiť

z vlastných peňazí.

Niektorí zamestnanci, ktorí zastupujú Skupinu, sa môžu navyše ocitnúť v situácii, keď možno rokovania s existujúcimi či potenciálnymi dodávateľmi považovať za pokus o korupciu. Od týchto zamestnancov je požadovaná mimoriadna opatrnosť a dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených pokynov.

5.3 Prevencia podvodov

Podvod znamená akékoľvek zámerné nezákonné konanie za účelom odcudzenia, zneužitia, sfalšovania, utajenia, opomenutia či zničenia peňazí, tovaru, dát a informácií, ktoré patria Skupine.

Príkladom interného podvodu je zneužitie podnikových zdrojov na úkor spoločnosti a jej zamestnancov. Za účelom ochrany záujmov skupiny Bel Group a jej zamestnancov bude akýkoľvek podvod čo najprísnejšie potrestaný.

5.4 Kategorické odmietnutie akejkoľvek korupcie

Bel Group zastáva názor, že akákoľvek aktívna alebo pasívna forma korupcie namierená na úradnú osobu či zamestnancov súkromnej spoločnosti je neprijateľná bez ohľadu na krajinu a miestnu politickú situáciu.

V tejto súvislosti platia nasledujúce pravidlá:

 • je prísne zakázané ponúknuť alebo vyplatiť úradnej osobe, súkromnej spoločnosti alebo zamestnancovi tejto spoločnosti (prípadne fyzickej alebo právnickej osobe vo vzťahu k tejto spoločnosti) odmenu, akúkoľvek hmotnú alebo nehmotnú výhodu alebo poplatok za urýchlenie formálneho postupu;
 • Všetky platby musia byť náležite zaúčtované v súlade s platnými účtovnými zásadami skupiny Bel Group a prevedené na bankový účet uvedený v písomnej dokumentácii.

6. Podporovať čestné obchodné vzťahy

Bel Group veľmi dbá na čestné obchodné vzťahy. To znamená, že v krajinách, v ktorých pôsobí, prísne dodržiava miestne i zahraničné právne a správne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže a obchodných praktík.

Účelom týchto zákonov a predpisov je ochrana efektívneho a konkurenčného prostredia na trhu s tovarom

a službami. Akékoľvek porušenie týchto nariadení môže byť potrestané prísnymi sankciami a môže mať vážne dôsledky. Je preto nevyhnutné, aby ich všetci zamestnanci dodržiavali.

Zakazuje sa konkrétne nasledujúce konanie, ktoré vedie k obmedzeniu hospodárskej súťaže:

 • konanie alebo výmena citlivých/dôverných informácií s konkurenciou;
 • uzatváranie dohôd (ústnych, písomných, výslovných či skrytých) s konkurenciou, so zákazníkmi alebo

s dodávateľmi za účelom alebo s účinkom:

o priameho alebo nepriameho ovplyvnenia cien;

o geografické rozdelenie trhov, produktov alebo zdrojov dodávok;

o obmedzení či ovládaní výroby, príležitostí, technického rozvoja alebo investícií konkurencie;

o bojkotovaní zákazníkov, konkurentov či dodávateľov, vytláčaní konkurenta z trhu alebo zabraňovaní jeho vstupu na trh.

 • uzatváranie dohôd s konkurenciou s cieľom získať výhody na trhu v rámci verejného alebo súkromného výberového konania.

7. Zaručiť presnosť a chrániť dôvernosť profesionálnycha finančných informácií

7.1 Povinnosť zachovania mlčanlivosti

Zdieľanie dôverných informácií s tretími stranami môže ohrozovať Skupinu. Zamestnanci si musia dávať pozor na to, aby v rámci profesionálnych či osobných vzťahov tento typ informácií nevyzradili.

V tejto súvislosti platia nasledujúce pravidlá:

 • pokiaľ zákon neustanovuje inak, skupina Bel Group nezverejní žiadne informácie, ktoré by mohli ohroziť jej konkurencieschopnosť alebo narušiť právo na súkromie osôb, spoločností či inštitúcií. Všetky informácie týkajúce sa prostredia Skupiny sú zo svojej podstaty dôverné;
 • v dôsledku toho sa zamestnanci zaväzujú, že nevyzradia žiadne dôverné informácie o skupine Bel Group ani informácie v jej vlastníctve bez predchádzajúceho písomného súhlasu vrchného vedenia alebo oprávnenej osoby.
 • To sa týka nielen všetkých správ, súborov, dokumentov, zariadení, procesov, plánov, metód, strojov

a ďalších foriem informácií, ale aj informácií o tretích stranách, ku ktorým má Bel Group prístup.

7.2 Dodržiavanie účtovných štandardov

Účtovné dokumenty Bel Group musia pravdivo, čestne a presne odrážať príslušné transakcie. Účtovné knihy

a záznamy musia byť vedené v prísnom súlade so všetkými právnymi a správnymi predpismi, ktoré zaručujú presnosť účtovníctva. To si vyžaduje presné zaúčtovanie všetkých operácií a transakcií.

7.3 Vzťahy so zákazníkmi a finančnými trhmi

Skupina Bel Group je kótovaná na burze cenných papierov, a preto podlieha špecifickým právnym predpisom týkajúcich sa finančných informácií, ktoré musia byť pravdivé, detailné a presné, spracovanie dôverných informácií a prevencia obchodovania zasvätených osôb.

Pozn.: Dôverné informácie sú všetky neverejné informácie, ktoré môžu podstatnou mierou ovplyvniť rozhodnutie o nákupe, predaji či ponechaní akcií spoločnosti alebo u ktorých možno oprávnene očakávať, že ovplyvnia cenu či hodnotu týchto akcií.

V tejto súvislosti majú všetci zamestnanci zakázané:

 • využívať akékoľvek dôverné informácie, či už pre svoj osobný finančný prospech alebo za účelom ich vyzradenia tretej strane;
 • nakupovať či predávať akcie či iné cenné papiere skupiny Bel Group, pokiaľ disponujú dôvernými informáciami.